Reštaurovanie oltára

Drahí veriaci a dobrodinci Kvačianskej farnosti.

V roku 2013 sme v našom kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej pokračovali v IV. etape rekonštrukčných prác na hlavnom oltári, ktorý je zasvätený patrónke našej farnosti. V IV.etape reštaurovania boli zrealizované reštaurátorské práce na bohostánku, soklovej časti a predelu. Tieto práce sa realizovali v priestoroch kostola (soklová časť s predelov) a v reštaurátorskom ateliéri v Košiciach ( bohostánok ) . Zámerom našich prác bolo zreštaurovať celú soklovú časť (soklová časť s dverami, menza), predela so svätostánkom, všetky plastické prvky doplňujúcej ornamentiky. Finančné prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii v IV. etape nám žiaľ bohu nepostačovali na plánované práce, nakoľko celkový rozpočet plánovaného zámeru činil 26 400,-€.

V čase podpisu zmluvy o dielo s reštaurátormi sme mali k dispozícii 12 300,- €. Z toho dôvodu sa uvedené plánované práce nemohli uskutočniť v plnom rozsahu. Vďaka milodarom vás drahí veriaci a našich dobrodincov sme do tohto roku vstúpili s finančnými prostriedkami vo výške 9 429,75 € . Aj v tomto roku by sme radi pokračovali v začatých prácach na našom oltári. Naším zámerom je zreštaurovať plastiky Sv. Pavla, Sv. Petra, Sv. Imricha a Sv. Štefana . Predpokladané náklady na uvedené práce sú vo výške 20 615,-€. Taktiež bude ukončená aj reštauračná práca oltárneho obrazu Sv. Kataríny Alexandrijskej v celkovej sume 6 200,-€.

Milí veriaci a dobrodinci nášho kostola verím, že i tento rok sa nám vďaka vašim milodarom podarí náš reštaurátorský zámer naplniť. Veď to čo konáme, nekonáme pre svoju česť a slávu, ale na chválu a česť nášho Boha. Záchranou kultúrnych pamiatok v našom kostole chceme uchovať kultúrne a duchovné dedičstvo pre naše budúce generácie. Za dobrodincov kostola odslúžim dve sväté omše a to vo Veľkonočnú nedeľu 20.4.2014 a v nedeľu Božieho narodenia 25.12.2014. Pamätám na vás aj pri každodennej modlitbe ranných chvál.

Svätá Katarína Alexandrijská, patrónka našej farnosti „oroduj za nás u nášho Nebeského Otca“ .

Váš duchovný otec František.