Farská rada

FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA (FPR)

Ide o poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v Kódexe kánonického práva (kán. 536). Veriaci tak majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti. FPR má poradný hlas.

Počet členov FPR závisí od počtu veriacich, ale najmenej päť. FPR sa skladá z členov:

úradných: farár a zástupcovia kňazov činných v pastoračnej službe;
menovaných: jeden z cirkevných zamestnancov, menuje ho farár;
zvolených: musia tvoriť nadpolovičnú väčšinu;
delegovaných: jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti.

Člen FPR má byť aktívnym katolíkom, s trvalým bydliskom vo farnosti, nie je vylúčený z eucharistického spoločenstva, prijal sviatosť birmovania a plní si svoje krstné záväzky, dovŕšil 18 rokov života. Členstvo vo FPR vzniká zaujatím úradu, menovaním, alebo voľbou, či delegovaním.

Členovia FPR sa nimi stavajú prijatím dekrétu od farára. Majú povinnosti a práva odo dňa schválenia celej FPR. Členstvo vo FPR, okrem farára je na päť rokov. Po plynutí tejto doby môže byt každý člen opätovne zvolený, alebo menovaný.

Ktoréhokoľvek z členov PR, ktorý sa nezúčastnil štyroch po sebe nasledujúcich stretnutí bez patričného vysvetlenia možno pokladať, že odstúpil. Člena FPR možno, po porade s celou FPR, pozbaviť členstva, ak sú na to závažné dôvody. Uprázdnené miesto sa doplní spôsobom, akým vzniklo.

Predsedom FPR je miestny farár.

Tajomník zhotovuje všetky potrebné písomné doklady, pri stretnutiach píše zápisnicu, ktorá podlieha dekanskej vizitácii.

Výkonné orgány FPR. Na realizovanie pastoračných programov si FPR vytvára sekcie.
Organizačno-hospodárska sekcia sa stará a o poriadok v kostole, výzdobu a organizovanie potrebných prác vo farnosti.
Charitatívna sekcia sa stará sa o duchovné a hmotné potreby chorých a núdznych.
Liturgická sekcia dbá o liturgický život vo farnosti.
Katechetická sekcia má na starosti katechetickú činnosť vo farnosti, katechizáciu detí, mládeže a dospelých.
Pastoračná sekcia pripravuje a rozmnožuje materiály pre potreby farskej pastoračnej činnosti. Riadi činnosť farskej knižnice, stará sa o nástenky a podobne.

Porady sa majú konať štyri krát do roka.

Porade predsedá farár. On má určiť termín a program porady. Ostatní členovia môžu pridať ďalšie body programu. Krátky čas každej porady má sa venovať modlitbe a úvahe nad vybraným textom Božieho slova. Na porade musí byť prítomná aspoň polovica členov. Mimoriadnu poradu zvoláva predseda alebo na požiadanie aspoň jednej tretiny členov FPR. Jednotlivé sekcie môžu sa schádzať a pracovať samostatne  s vedomím farára.

Volebný poriadok pre voľby do FPR: Farár oznámi po dve nasledujúce nedele dátum voľby. Vysvetlí pritom, kto má právo voliť a kto môže byť zvolený a povzbudí  veriacich k účasti na voľbe. Farár pripraví prázdne volebné lístky, kde je farská pečiatka a dátum volieb s možnosťou dopísať kandidátov.

V jednu nedeľu sa lístky odovzdajú po bohoslužbách veriacim a druhú nedeľu sa pozbierajú. Tí, čo dostanú najvyšší počet hlasov, stanú sa členmi FPR.

Farár menuje dvoch skrutátorov (s ich súhlasom) ad hoc a jedného zapisovateľa ad hoc (s jeho súhlasom). Oni vykonajú sčítanie hlasov a zápisnične zaevidujú výsledky volieb. Po voľbách, v najbližšiu nedeľu oboznámi farár celú farnosť s výsledkom volieb. Po voľbách do desať dní farár zvolá stretnutie FPR, na ktorom sa zvolí tajomník a vedúci jednotlivých sekcií. (Spolupracovníci jednotlivých sekcií nemusia byť členmi farskej rady.)

Povinnosti členov FPR: oboznámiť sa s pastoračnými pokynmi diecézneho biskupa, Konferencie biskupov Slovenska a Apoštolskej Stolice. Je úlohou farára, aby bol v tomto bode nápomocný a sám sa postaral o duchovnú formáciu členov FPR. FPR, podobne ako celá farnosť, sa má podieľať na živote celej miestnej cirkvi, diecézy. Farár ani FPR nemajú právomoc urobiť rozhodnutia,  ktoré by boli proti spoločnému dobru farnosti alebo diecézy.

Tieto stanovy ako všeobecné normy schválil v Spišskom Podhradí 20. mája 1993, na sviatok Nanebovstúpenia Pána, mons. ThDr. František Tondra, spišský biskup.

Farská rada farnosti KVAČANY.

 • Stanislav Šverha – predseda
 • Staníková Viera – tajomník

Hospodárska rada:

 • Gromská Júlia – pokladník
 • Grúňová Daniela – člen
 • Sihotský Marek – člen
 • Ďuroň Vladimír
 • Tylka Marián

Pastoračná rada:

 • Bálek Jaroslav – člen
 • Tylková Berta – člen
 • Galicová Anna – člen
 • Harychová Helena – člen
 • Galica Milan – člen
 • Gromský Ladislav – člen