Sviatosti

Krst

Prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou sa človek oslobodzuje od hriechov, stáva Božím dieťaťom a členom Kristovej Cirkvi.

Krst vtláča človekovi do duše nezmazateľný znak.

Rodičia majú dbať, aby ich dieťa bolo pokrstené čím skôr, v prvých týždňoch života. Dieťa na krst prihlasujú rodičia na fare. K prihláseniu je potrebný rodný list dieťaťa. Podmienkou pre pokrstenie dieťaťa je, aby o krst požiadali rodičia, aby sľúbili, že ho budú vychovávať podľa Božích prikázaní a náuky Cirkvi a aby sami žili príkladným kresťanským životom. Rodičia majú zaručiť, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, krst sa má odložiť.

Krstní rodičia majú spĺňať nasledovné podmienky:

–       pokrstený a pobirmovaný (ak ide o manželov, byť cirkevne zosobášený).

–       aspoň 16 rokov.

–       príkladný kresťanský život.

–       má si ho vybrať krstenec alebo jeho rodičia.

–       nemôže to byť vlastný otec alebo matka.

Sviatosťou krstu sa stávame Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi. Je to úžasné vyznačenie, ale aj veľká zodpovednosť.

Ježišov krst, ikona

Birmovanie

V tejto sviatosti pokrstený dostáva dar Ducha Svätého, aby sa dokonalejšie spojil s Cirkvou, aby sa stal svedkom Ježiša Krista a bol schopný slovom i skutkom brániť a šíriť vieru.

Podmienkou prijatia sviatosti birmovania je absolvovanie prípravy a zodpovedné absolvovanie náboženskej výchovy v škole.

Pre birmovného rodiča platia tie isté podmienky ako pre krstného rodiča. Odporúča sa, aby birmovným rodičom bol krstný rodič.

Zoslanie Ducha Svätého, El Greco

Pomazanie chorých

Cirkev odporúča ťažko chorých veriacich trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil.

Sviatosť sa udeľuje pomazaním olejom a vyslovením slov, predpísaných v liturgických knihách. Pomazanie chorých môže prijať ten, kto je vážne chorý, alebo zoslabnutý starobou, kto chce oľutovať svoje hriechy a prijať pomoc Božiu ako posilu.

Vysluhuje sa kedykoľvek na požiadanie chorého alebo jeho príbuzných.

Ježiš uzdravuje Petrovu svokru, John Bridges

Sviatosť zmierenia

V našej farnosti sa vysluhuje kedykoľvek na požiadanie, zvlášť v prvopiatkový týždeň pred svätou omšou. Pred sviatkami a významnými udalosťami sa vysluhuje sviatosť zmierenia aj s pomocou kňazov z okolia.

Veriaci, ktorí vo sviatosti pokánia vyznávajú hriechy zákonnému vysluhovateľovi, ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením dostávajú od Boha odpustenie hriechov.

Sviatosť zmierenia je naším návratom k milosrdnému Bohu. Vyžaduje si zodpovednú prípravu a úprimnú ľútosť

Návrat márnotratného syna, Rembrandt van Rijn

Sviatosť manželstva

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú spoločenstvo na celý život a ktorá je svojou povahou zameraná na dobro manželov, ako aj na prijatie a výchovu detí, povýšil Kristus na sviatosť.

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť.

Snúbenci sa majú ohlásiť na farskom úrade aspoň tri mesiace pred sobášom.

K zápisu sú potrebne krstné listy (ak nie sú pokrstení u nás) a zápisnica zo štátnej matriky. Pred sobášom sa vyžaduje príprava, ktorá spočíva v niekoľkých stretnutiach na fare.

Leonid Afremov